தத்துவபித்தன்- ஏழைக்கும் பணக்காரனுக்கும் ஒரு வித்தியாசம்

ஏழைக்கும் பணக்காரனுக்கும் ஒரே வித்தியாசம் தான்… ஒருத்தன் நாயா அலஞ்சா அவன் “ஏழை”.. ஒருத்தன் நாயோட அலஞ்சா அவன் “பணக்காரன்”..!!

Thathuva pithan - rich and poor

The only difference between rich the poor is that poor-man is moving here and there likes a dog, rich man is moving with a dog.

Add Comment