தத்துவ பித்தன் – அவள் நமக்கு கிடைக்கவில்லையே

ஒவ்வொரு திருமணத்திற்கு செல்லும்போதும் அவள் புடவை நமக்கு கிடைக்கவில்லையே என பெண்ணும் அவள் நமக்கு கிடைக்கவில்லையே என ஆணும் எண்ணுகிறார்கள்

thirumanathitku sellum ankalum penkalum

In every wedding women used to think they couldn’t get that saree and men used to that they couldn’t get her that girl. – mind voice of Thathuva pithan

Add Comment