நகைச்சுவை – ஆயிரம் வழிகள்

பிச்சைக்காரன் -”பணம் சம்பாதிக்க ஆயிரம் வழிகள்” என்ற புத்தகத்தை எழுதியது நான்தான்.

பிச்சையிடுபவர்-பிறகு ஏன் பிச்சை எடுக்கிறாய்….?

பிச்சைக்காரன்– அந்த ஆயிரம் வழிகளில் இதுதான் முதல் வழி.

பிச்சையிடுபவர்-……

 

 

Beggar: I wrote the book “A Thousand Ways to Make Money”

Man: Then why are you begging?

Beggar: This is the first way in that thousand ways.

Man:…

Add Comment